Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje ustavnosti Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, na temelju člana IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave na sjednici održanoj 28. septembra 2010. godine, donio je 


PRESUDU 


1.    Utvrđuje se da odredbe čl. 15. i 16. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", broj 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 i 61/06) nisu u skladu sa članom III.4.b) i c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 

2.    U skladu sa članom IV.C.12.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i članom 40. stav 4. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), daje se kao prijelazno rješenje mogućnost Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od šest (6) mjeseci od dana objavljivanja ove presude u "Službenim novinama Federacije BiH" usaglasi odredbe Zakona iz tačke 1. ove presude s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, do kada se ovaj zakon može primjenjivati. 

3.    Presudu objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 


Obrazloženje 


Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijela je zahtjev Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) za utvrđivanje ustavnosti čl. 15. i 16. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (u daljnjem tekstu: Zakon o federalnim ministarstvima), u kome je navedeno da pomenute odredbe Zakona nisu u skladu sa odredbama člana III.4.b) i člana III.4.c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 

Podnosilac zahtjeva osporava čl. 15. i 16. Zakona o federalnim ministarstvima pozivajući se na član III.1., III.2. i III.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojim nije propisano da djelatnost obrazovanja, kao i djelatnost kulture i sporta spadaju u nadležnosti federalne vlasti, niti pak u zajedničke nadležnosti Federacije i kantona. Stoga su odredbe člana 15. Zakona o federalnim ministarstvima, koje utvrđuju nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u pogledu vršenja upravnih, stručnih i drugih poslova koje se odnose na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u smislu utvrđivanja pedagoških standarda, normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava, stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnog osoblja, udžbeničku literaturu za osnovno i srednje obrazovanje, đački standard, te unapređenje standarda vaspitno-obrazovnog rada u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u eklatantnoj nesaglasnosti s odredbama člana III.4. b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Po mišljenju podnosioca zahtjeva, iz istih razloga je i član 16. Zakona o federalnim ministarstvima, kojim je propisano da Federalno ministarstvo kulture i sporta vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije i kantona, koji se odnose na: naučnoistraživačku djelatnost i zaštitu i korištenje kulturno-povijesnog nasljeđa, muzejsku, arhivsku, izdavačku, kazališnu, muzičku, likovnu, filmsku i estradnu djelatnost, djelatnost organiziranja udruženja građana u oblasti umjetnosti i kulture, unapređenje sporta i fizičke kulture i druge poslove utvrđene Zakonom, u neskladu s odredbama člana III.4. c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 

Predlaže da Ustavni sud Federacije, nakon provedenog postupka, donese presudu kojom će utvrditi da odredbe člana 15. Zakona o federalnim ministarstvima nisu u saglasnosti s odredbama člana III.4. b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i da odredbe člana 16. Zakona o federalnim ministarstvima nisu u saglasnosti s odredbama člana III.4. c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 

Ustavni sud Federacije je u skladu sa čl. 16. i 39. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/95 i 37/03) dostavio zahtjev za utvrđivanje ustavnosti drugoj strani u postupku, Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, da kao donosioci osporenog zakona daju pismeni odgovor na zahtjev. Niti jedan od domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije dostavio traženi odgovor. 

U ovom predmetu Ustavni sud Federacije je održao javnu raspravu 28.09.2010. godine, na kojoj je prisustvovao punomoćnik podnosioca zahtjeva, dok u ime Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije niko nije pristupio. 

Punomoćnik podnosioca zahtjeva je na javnoj raspravi obrazložio navode iz zahtjeva, naglašavajući da su čl. 15. i 16. Zakona o federalnim ministarstvima u suprotnosti s članom III.4. b) i c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 

Ustavni sud Federacije je, odlučujući o meritumu, odlučio kao u izreci presude, iz slijedećih razloga: 

Razmatrajući podneseni zahtjev, Ustavni sud Federacije pošao je od odredbe člana III.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je propisana isključiva nadležnost Federacije, kao i od odredbe člana III.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je propisana zajednička nadležnost Federacije i kantona. 

Odredbom člana III.1. i III.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine nije propisano da djelatnost obrazovanja, kao i utvrđivanaje i provođenje kulturne politike, spada u nadležnost federalne vlasti, niti pak u zajedničke nadležnosti Federacije i kantona. Iz tih razloga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije imao ustavni osnov za osnivanje i utvrđivanje nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Federalnog ministarstva kulture i sporta. Pored toga, Ustavni sud Federacije nije utvrdio da su kantoni u skladu sa članom V.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ovaj dio svoje nadležnosti prenijeli na federalnu vlast, pa je nakon provedenog postupka utvrdio da su odredbe čl. 15. i 16. Zakona o federalnim ministarstvima u suprotnosti s članom III.4.b) i c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da je utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja, kao i utvrđivanje i provođenje kulturne politike, u nadležnosti kantona. 

U prilog ovoj tvrdnji je i činjenica da je članom III.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano da kantoni imaju sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene federalnoj vlasti, a posebno su nadležni za 

"b)    utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja, 
  c)    utvrđivanje i provođenje kulturne politike". 

Ustavni sud Federacije je, u skladu sa članom IV.C.12. b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i članom 40. stav 4. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, dao prijelazno rješenje da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja presude usaglasi osporene odredbe Zakona o federalnim ministarstvima s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, do kada se ovaj zakon može primjenjivati. 

U tom periodu Parlament Federacije Bosne i Hercegovine odlučit će o načinu usaglašavanja zakona, imajući u vidu da je članom V.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano da kantoni mogu prenijeti svoja ovlaštenja na federalnu vlast. Prema tome, postoji ustavna mogućnost da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine provede određene aktivnosti s kantonima oko prijenosa jednog dijela njihove nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta na federalnu vlast, ukoliko za to postoji saglasnost kantona. 

Imajući u vidu izloženo, Ustavni sud Federacije odlučio je kao u izreci ove presude. 

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i mr. Faris Vehabović, sudije Suda. 

 

 

Broj: U-29/09
28. septembra 2010. godine
S a r a j e v o

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
mr. Kata Senjak, s.r.